Regulamin świadczenia usługi DBMS

§ 1

DEFINICJE

 1. Usługodawca – DBMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373905, NIP 5272644702, REGON 142741338, kapitał zakładowy 50.000 zł;
 2. Baza danych – zbiór uporządkowanych danych, w tym danych osobowych, administrowana przez Usługodawcę;
 3. Rekord – pojedynczy element Bazy danych;
 4. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym http://www. petbondcare.com, umożliwiający Klientowi pobranie aplikacji do opieki nad zwierzęciem i zarządzaniem miejscami przyjaznymi pupilom, oraz zawarcie Umowy;
 5. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu we własnym imieniu jako osoba prowadząca działalność gospodarczą lub jako przedstawiciel innej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 6. Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamierza zawrzeć lub zawarła z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz Umowę. Ze względu na specyfikę świadczonych usług przez Usługodawcę, Klientem nie może być osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej;
 7. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem dotycząca sprzedaży bazy danych lub umożliwienia wykonania przez Klienta za pośrednictwem serwisu informatycznego Usługodawcy wysyłki wiadomości elektronicznych na adresy poczty elektronicznej udostępnione przez Usługodawcę. Integralną częścią Umowy są postanowienia niniejszego regulaminu.

 

§ 2

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. W celu skorzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie urządzenia typu komputer PC, laptop, tablet, smartphone itp. z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką stron internetowych typu Internet Explorer wersja nie niższa niż 10, Mozilla Firefox wersja nie niższa niż 20, Google Chrome wersja nie niższa niż 24.
 2. Korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Serwisu uzależnione jest od akceptacji plików cookie (wyrażenia zgody na przechowywaniu plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika). Szczegółowe informacje na temat rodzajów plików cookie oraz sposobu ich wykorzystania znajdują się w Polityce prywatności.
 3. W celu założenia konta w Serwisie konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej.

 

§ 3

ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Umowa o świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu każdorazowo zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem w momencie skorzystania przez Klienta z Serwisu.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień § 4 Regulaminu, korzystanie z Serwisu, w tym w szczególności przeglądanie stron internetowych Serwisu, jest bezpłatne.
 3. Użytkownik uprawniony jest do założenia w Serwisie indywidualnego konta. W tym celu należy:
 4. w formularzu rejestracyjnym podać własny adres e-mail i hasło oraz zaakceptować postanowienia niniejszego regulaminu;
 5. kliknąć na link aktywacyjny przesłany na adres poczty elektronicznej podany zgodnie z postanowieniami lit a) powyżej.
 6. Po założeniu indywidualnego konta Użytkownik może uzupełnić swoje dane osobowe oraz dane Klienta poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego po zalogowaniu się do indywidualnego konta w Serwisie.
 7. Użytkownik oświadcza, iż:
 8. akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu;
 9. adres poczty elektronicznej podany w procesie zakładania indywidualnego konta Klienta w Serwisie należy do Użytkownika;
 10. dane zapisane na koncie Klienta są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają dóbr osobistych jakiejkolwiek osoby trzeciej, a dane osobowe zapisane na koncie Klienta są danymi osobowymi Użytkownika i Klienta;
 11. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i może zawrzeć prawnie wiążącą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umowę;
 12. korzystać będzie z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 13. Użytkownik działający jako przedstawiciel Klienta ponadto oświadcza, iż jest upoważniony do działania w imieniu i na rzecz Klienta przy zakładaniu indywidualnego konta w Serwisie oraz zawieraniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu jak również przy zawieraniu Umowy.
 14. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności adresu e-mail i hasła podanych w procesie zakładania indywidualnego konta w Serwisie. W granicach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika powstałe w wyniku udostępnienia adresu e-mail i hasła podanych w procesie zakładania konta.
 15. Integralną częścią umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną są odpowiednie postanowienia niniejszego regulaminu.

 

§ 4

ZAWARCIE UMOWY

 1. W celu zawarcia Umowy Klient obowiązany jest założyć indywidualne konto w Serwisie zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 3 niniejszego regulaminu oraz uzupełnić dane Klienta zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 4 regulaminu.
 2. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez wykonanie następujących czynności przez Klienta:
 3. stworzeniu w Serwisie profilu zwierzęcia;
 4. oznaczanie typu aktywności realizowanej z zwierzakiem poprzez określenie słów kluczowych i oznaczenie ich na mapie;
 5. określenie preferencji dotyczących zabawy dla psa;
 6. kliknięcie przycisku „potwierdź profil zwierzaka”;
 7. Posty dodane w module „poinformuj znajomych” będą wyświetlane przez 3 dni.
 8. Wszystkie aktywności będą wyświetlane na tablicy znajomych użytkownika.
 9. Warto zaznaczyć, że zdjęcia i widok rankingu będziemy chcieli wykorzystywać na stronie www.
 10. Dodanie punktu POI na mapie musi być zaakceptowane przed administratora. Punkt nie musi być akceptowany jeżeli został dodany w module „Poinformuj znajomych”, który wyświetlany będzie tylko przez 3 dni.
 11. Informacje o tym, że na tablicy użytkownika będą wyświetlane nieinwazyjne reklamy.
 12. kliknięcie przycisku „Kup”;
 13. dokonanie opłaty za pośrednictwem systemu Dotpay.
 14. Umowa zostaje zawarta w momencie uiszczenia przez Klienta opłaty za nabywany produkt lub usługę. Po zawarciu Umowy na adres poczty elektronicznej podany przy zakładaniu konta w Serwisie wysłane zostanie potwierdzenie zawarcia Umowy.

§ 5

OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Klient zobowiązuje się do wykorzystywania aplikacji wyłącznie w celach opieki nad zwierzęciem. Klient nie jest uprawniony do udostępniania (bezpłatnie lub odpłatnie) bazy danych miejsc przyjaznych psom (w całości lub w części) osobom trzecim pod jakimkolwiek tytułem prawnym oraz w jakiejkolwiek formie.
 2. W przypadku skierowania przez jakąkolwiek osobę trzecią względem Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń będących efektem naruszenia przez Klienta powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich lub zasad współżycia społecznego, Klient zobowiązany będzie na pierwsze wezwanie Usługodawcy do przystąpienia po stronie Usługodawcy do wszelkich postępowań sądowych lub pozasądowych (w tym ugodowych), zaspokojenia na własny koszt wszelkich roszczeń oraz do zwrotu Usługodawcy wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych przez Usługodawcę w związku z wystąpieniem takich roszczeń.

 

§ 6

REKLAMACJE

 1. Klient uprawniony jest do wnoszenia reklamacji dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu, w tym reklamacji dotyczących wykonania Umowy, na adres poczty elektronicznej bok@edbms.pl lub listownie na adres al. Jerozolimskie 56c 00-803 Warszawa. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis przyczyny reklamacji oraz dane Klienta, w tym w szczególności dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu).
 2. Reklamacja dotycząca wykonania Umowy może dotyczyć:
 3. nieotrzymania loginu lub hasła do systemu mailingowego;
 4. zablokowania innego użytkownika ;
 5. inne przypadki naruszające godność użytkownika
 6. Reklamacja rozpatrzona zostanie w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony w formie wiadomości elektronicznej.

 

§ 7

ROZWIĄZANIE UMÓW

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez Użytkownika w każdym czasie, poprzez usunięcie indywidualnego konta Klienta z Serwisu. Użytkownik, który nie założył indywidualnego konta w Serwisie, może rozwiązać powyższą umowę w trybę natychmiastowym poprzez zaprzestanie korzystania z Serwisu.
 2. Usunięcie indywidualnego konta przez Użytkownika następuje poprzez zgłoszenie na adres e-mail bok@edbms.pl prośby o usunięcie konta. Usunięcie następuje w terminie 14 dni. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym usunąć indywidualne konto z Serwisu, w przypadku gdy:
 3. Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, prawami osób trzecich lub zasadami współżycia społecznego;
 4. Użytkownik rażąco narusza postanowienia niniejszego regulaminu.
 5. O usunięciu indywidualnego konta z Serwisu Użytkownik zostanie powiadomiony w miarę możliwości technicznych na adres poczty elektronicznej podany przy zakładaniu indywidualnego konta.

 

§ 8

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 2. Treść i rodzaj komunikacji prowadzonej przez innych użytkowników
 3. Wykorzystanie aplikacji petboncare.com niezgodnie z jej przeznaczeniem
 4. W granicach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa odpowiedzialność Usługodawcy za wszelkie szkody powstałe w związku z Umową, ograniczona jest do wysokości opłaty, o której mowa w § 3 ust. 2 lit e) regulaminu.

 

§ 9

DANE OSOBOWE

 1. Użytkownik zakładając indywidualne konto w Serwisie i podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę jego danych osobowych podanych w procesie zakładania konta oraz danych osobowych uzupełnionych w koncie Klienta w późniejszym terminie dla celów nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym Umowy, przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowego wykonania tych umów.
 2. Usługodawca stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz Klienta w prawnie usprawiedliwionych celach, w tym w szczególności w marketingu bezpośrednim własnym produktów lub usług.
 3. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, Usługodawca przesyłać będzie Użytkownikowi na adres e-mail podany przy zakładaniu indywidualnego konta w Serwisie informacje handlowe dotyczące Usługodawcy.
 4. Administratorem danych osobowych Klienta oraz osób reprezentujących Klienta, których dane osobowe zostały podane przy zakładaniu konta w Serwisie, jest DBMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373905, NIP 5272644702, REGON 142741338, kapitał zakładowy 50.000 zł.
 5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika i/lub Klienta jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub niepodanie wszystkich danych określonych w formularzu w koncie Klienta jako obowiązkowe może skutkować niezawarciem z Klientem Umowy.
 6. Użytkownik i Klient mają prawo dostępu do dotyczących ich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

 

§ 10

NEWSLETTER

 1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 t.j.) zapisanie się do newslettera PetBondCare jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych osobowych tj. spółkę DBMS Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 56c (00-803 Warszawa) – w celach marketingowych i statystycznych, a także na udostępnianie danych przez spółkę DBMS Sp. z o.o. innym podmiotom współpracującym, w tym podmiotom trzecim, między innymi z zakresu branży badawczej, finansowej, motoryzacyjnej, windykacyjnej, marketingowej, usługowej.
 2. Dane zostały podane dobrowolnie i przysługuje prawo do ich wglądu oraz poprawienia, a także prawo do pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na moją szczególną sytuację oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przekazywania innemu administratorowi danych osobowych niż spółka DBMS Sp. z o.o.
 3. Zapis do newslettera jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od DBMS Sp. z o.o. oraz innych podmiotów współpracujących, w tym podmiotów trzecich informacji handlowej na podany adres e-mail w rozumieniu ustawy z dnia 19.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1024 ze zm.)
 4. Zapis do newslettera jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie przez DBMS Sp. z o.o. oraz inne podmioty współpracujące, w tym podmioty trzecie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne.

 

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Wszelkie spory powstałe w związku z zawarciem Umowy poddane są pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
 3. Usługodawca ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania zmienionego regulaminu w Serwisie. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmianę regulaminu może usunąć indywidualne konto zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 2 regulaminu. Brak usunięcia konta pomimo upływu terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, oznacza zgodę Użytkownika na zmianę regulaminu.
 4. W sprawach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz zawarciem i wykonaniem Umowy zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
 5. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej http://petbondcare.com/regulamin oraz w biurze Usługodawcy.